Doručení ve speciálním termoboxu

Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

Mini Melts sp. z o.o.

IČ: 6772404019

so sídlom: ul. Królowej Jadwigi 281, 30-234 Kraków

kontaktné údaje:

email: info@minimelts.cz


(ďalej len „predávajúci“)

zapísaný do registra podnikateľov vedeného Štátnym súdnym registrom s číslom KRS: 0000621848, ktorej registračné spisy sú zapísané Obvodným súdom pre Krakov - Stred v Krakove, 11. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra.

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.minimelts.cz

Adresa pro doručovanie:

Mini Melts Sp. z o.o.

Królowej Jadwigi 281

30-234 Kraków

Poľsko

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Mini Melts sp. z o.o., so sídlom na ul. Królowej Jadwigi 281, 30-234 Kraków, identifikačné číslo: 6772404019, zapísaná do registra podnikateľov vedeného Štátnym súdnym registrom s číslom KRS: 0000621848, ktorej registračné spisy sú zapísané Obvodným súdom pre Krakov - Stred v Krakove, 11 . hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.minimelts.cz (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu")
1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Zákaznícky účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
2.2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
2.5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3.Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky
3.4. Miestom dodania tovaru je adresa na území Slovenskej republiky uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
3.6. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ZÁVÄZNE OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

3.7. Zákazník môže svoju objednávku zrušiť len do okamihu začatia expedície objednaného tovaru. V takom prípade má spoločnosť Mini Melts Sp. z o. o. nárok na náhradu všetkých nákladov, vrátane škody, ktoré jej v súvislosti s takým zrušením Objednávky vznikli.
3.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
3.10. Predávajúci má právo na náhradu škody vo výške zodpovedajúcej poštovnému za cestu tam a späť a balnému.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. SK37 2490 0005 0000 4600 2610 5467 (EUR), vedený u spoločnosti Alior BANK (ďalej len "účet predávajúceho");
4.1.2. bezhotovostne prostredníctvom platobného systemu PAYPAL;

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije
4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, 4.7. vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
4.8. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.2. Ak sa nenedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúcí v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástichi (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmlivu je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkcých častí, plynie táto lehota od dňa prevzatiaí poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmlvuvy musí byť predávajúcemu odeslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmíienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúcí zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@minimelts.cz
5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy dľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tova rmusí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúcí od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený vzhľadom k svojej povahe obvyklou poštovou cestou.
5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy dľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a rovnakým spôsobom, akým ich predávajúcí od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúcí bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúcí nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skrô, než mu kupujúcí tovar vrátí alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúcí oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.6. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcím.
5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak príde  k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeku účinnosť a kupujúci je  povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúcí riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
6.3. V případe, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúcí povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6.4. Pri prebraní tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto ihneď oznámiť přepravcovi. V prípade spozorovania porušenia obalu, svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prebrať.
6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníku a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
7.2. Predávajúci odpovedá kupujúcemu, že tovar pri prebraní nemá vady. Najmä predávajúci odpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prebral:
7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúcí alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prevádzanej,
7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
7.2.3. tovar odpovedá akosťou alebo prevedením dojednanej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
7.2.4. je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu odpovedajúcej miere používania alebo opotrebenie, ktoré tovar malo pri prebraním kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
7.4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prebrania, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prebraní. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prebrania.
7.5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania.
7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovedňosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobnúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
8.2. Predávajúcí nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníku.
8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@minimelts.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
8.4. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odrje možné využíť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcím z kúpnej zmluvy.
8.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz,je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
8.6. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníku.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ,(ďalej len „nariadenie GDPR“), súvisiace so spracovním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúcí prostredníctvom zvláštneho dokumentu, ktorý nájdete tu.
9.2. Kupujúcí odosláním objednávky a vyjadrením osobitného súhlasu potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a aktuálne a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovolné poskytnutie osobných údajov.
9.3. Kupujúcí má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a prenos, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom, najmä právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingovej komunikácie,ak je taký súhlas udelený. Kupujúci, ktorý zistí alebo sa domnieva, že predávajúci vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromého a osobného života kupujúceho alebo v rozpore s právnymi predpismi, môže požiadať predávajúceho o vysvetlenie, podať námietku alebo požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav, a ďalej môže požadovať najmä blokovanie, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.
9.4. Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré sú k dispozícii tu.

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIESS

10.1. cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

10.2. Blokácia alebo obmedzenie využitia súborov cookie môže znemožniť správne použitie niektorých aplikácií dostupných na stránkach Obchodu

11. DORUČOVANIE

11.1. Tovar zasiela predávajúci len na území Slovenskej republiky.
11.2. Zákazník je pri objednávke tovaru povinný záväzne zvoliť ním vybraný spôsob doručenia (hneď) tovaru a riadne a úplne uviesť svoju adresu pre doručenie
11.3. Doručovanie je realizované prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Produkty Mini Melts sú balené v špeciálnych termoboxoch (termo krabičky), ktoré
sú vybavené plátkami suchého ľadu. Suchý ľad je idealnym prírodným chladičom.
11.4. Spoločnosť Mini Melts sp z o.o. odosiela objednávky od pondelka do utorka. Doručovanie prostredníctvom spoločnosťou GLS je od stredy do piatku.
11.5. Ak nie je dohodnuté inak, bude tovar odoslaný na dodaciu adresu uvedenú zákazníkom. V objednávke môže zákazník uviesť inú doručovaciu adresu (napr. sused, miesto výkonu práce). Zákazník musí zabezpečiť, aby dodané výrobky boli vybrané z krabice najneskôr večer v deň dodania a umiestnené do mrazničky pre ďalšie chladenie.
Po tomto okamihu (do chvíle doručenia produktu) Mini Melts Sp. z o. o. nepreberá žiadnu záruku za riadne chladenie prepravovaného tovaru. Zákazník musí okamžite po prijatí zásielky skontrolovať stav zmrazenia dodávaného tovaru. Ak dodaná zmrzlina už nie je zmrznutá, ale už je tekutá, bezodkladne kontaktujte spoločnosť Mini Melts Sp. z o. o. V takom prípade už tovar nie je vhodný na konzumáciu. V prípade zmrzliny Mini Melts musí byť zachovávaný chladiaci reťazec, nemôže sa dať znovu zmrazovať.

12. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE MANIPULÁCIU SO SUCHÝM ĽADOM

Suchý ľad je nehorľavý, netoxický, bez zápachu a bez chuti, je schválený pre chladenie potravín. Vo vysokých koncentráciách, najmä v malých a stiesnených priestoroch, môže spôsobiť závraty, únavu a stratu vedomia. Priamy kontakt s pevným oxidom uhličitým, (CO2) (suchý ľad,) môže spôsobiť popáleniny. Suchý ľad by mal byť skladovaný len v uzavretých potravinových obaloch (alebo nádobách) a v originálnom obale, v ktorom bol dodaný.
• Nedotýkajte sa suchého ľadu holými rukami. Hrozí nebezpečenstvo omrzlín.
• Suchý ľad nemá nič spoločné s ľadom. Nie je určený na ľudskú spotrebu. Nesmie sa jesť ani používať na chladenie nápojov. Hryzenie alebo prehĺtanie suchého ľadu môže viesť k trvalej invalidite alebo smrti!
• Všetky chyby alebo poškodenia obalu, v ktorom bol suchý ľad dodaný, nahláste dodávateľovi.
• Pri vykonávaní činností, ako je odstraňovanie suchého ľadu alebo ukladanie suchého ľadu do inej nádoby, používajte teplé rukavice alebo plastové lyžice.
• Ak stúpne hladina CO2, opustite miestnosť a vyvetrajte ju.
• Chráňte ho pred otvoreným ohňom / zdrojmi tepla.

12.1. PRVÁ POMOC

Pri manipulácii so suchým ľadom buďte opatrní. V prípade:
• Kontaktu s pokožkou: Omrzliny na pokožke opláchnite vlažnou vodou po dobu asi 15 minút, potom ich prikryte sterilným obväzom a vyhľadajte lekára. Ak je odev prilepený na koži, nesnažte sa ho odstrániť.
• Kontakt s očami: Bolestivé a ťažko sa hojace omrzliny môžu spôsobiť trvalé poškodenie očí. Po kontakte so suchým ľadom ihneď opláchnite vlažnou vodou a vyplachujte ďalších 15 minút. Potom prikryte sterilným obväzom. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
• Vdýchnutie: Ľudia, ktorí rýchlo dýchajú, majú bolesti hlavy, nie sú schopní sa pohybovať, alebo sú v bezvedomí, je nutné premiestniť na čerstvý vzduch a zachovať pokoj. V prípade apnoe zavolajte lekára a poskytnite umelé dýchanie.
• Dusenie: V prípade dusenia okamžite vyhľadajte lekára.
• Požitie: neprehĺtajte! Prehĺtanie suchého ľadu môže viesť k ťažkým vnútorným zraneniam. Lekárska pomoc by mala byť poskytnutá okamžite.

12.2. SPRÁVNA LIKVIDÁCIA

12.2.1. Suchý ľad prechovávajte len v otvorených, tj. dobre vetraných priestoroch. (Suchý ľad sa odparuje automaticky, na jeho odstránenie nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky).
12.2.2. Prijatím týchto podmienok potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli obsahu bezpečnostných pokynov na našich webových stránkach. Spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek fyzické poškodenie spôsobené sebe alebo ostatným použitím suchého ľadu.

13. PRENOS RIZIKA


Ak je zákazníkom spotrebiteľ v zmysle Občianskeho zákoníka, nebezpečenstvo straty alebo poškodenia tovaru sa na spotrebiteľa vzťahuje už okamihom odovzdania tovaru jemu alebo tretej osobe inej ako je ním určený dopravcu., Podľa 22/2004 Z. Ak je zákazníkom podnikateľ, prechádza riziko straty alebo poškodenia tovaru na zákazníka v okamihu, keď spoločnosť Mini Melts sp z o.o. odovzdá tovar kuriérskej spoločnosti.

14. ZODPOVEDNOSŤ


14.1. Spoločnosť Mini Melts sp. z o.o. nesie zmluvnú a mimozmluvnú zodpovednosť za zámernú a hrubú nedbalosť.
14.2. Zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za výrobok zostáva nedotknutá.
14.3. Mini Melts sp. z o.o. nenesie zodpovednosť za nesprávnu manipuláciu so suchým ľadom.
14.3.1 Zákazník berie na vedomie, že si prečítal vyššie uvedené pravidlá (bod 12) pre manipuláciu so suchým ľadom a je si vedomý, že manipulácia so suchým ľadom je prirodzeným rizikom, ktoré zákazník prijíma.
14.3.2. Zákazník sa zaväzuje byť pri zaobchádzaní so suchým ľadom opatrný a pokiaľ možno vo svojom vlastnom záujme vylúčil akékoľvek riziko.
14.3.3. Zákazník si je vedomý toho, že nebezpečenstvo môže nastať aj v prípade, že iní ľudia nebudú dodržiavať pravidlá pre manipuláciu so suchým ľadom a prijmú riziká, ktoré môžu viesť k zraneniu osôb alebo škodám na majetku, za ktoré nenesieme zodpovednosť.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nedá zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili dľa ustanovení čl. 6 odst. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).
15.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie,ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo nejviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotkntuá platnosť ostatnýchch ustanovení.
15.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
15.4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie:

 

Mini Melts Sp. z o.o.

Królowej Jadwigi 281

30-234 Kraków

Polsko

adresa elektronickej pošty: info@minimelts.cz

 
15.5. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky aktualizovať.

 

hore
Obchod je v režime zobrazenia
Zobraziť plnú verziu webu
Sklep internetowy Shoper Premium