Doručení ve speciálním termoboxu

Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

Mini Melts sp. z o.o.

IČ: 6772404019

so sídlom: ul. Królowej Jadwigi 281, 30-234 Kraków

kontaktní údaje:

email: info@mini-melts.cz


(ďalej len „predávajúci“)

zapísané do registra podnikateľov vedeného Štátnym súdnym registrom s číslom KRS: 0000621848, ktorej registračné spisy sú zapísané Obvodným súdom pre Krakov - Stred v Krakove, 11. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra.

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.mini-melts.cz

1. Úvodné ustanovenia
1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Mini Melts sp. z oo, so sídlom ul. Królowej Jadwigi 281, 30-234 Kraków, identifikačné číslo: 6772404019, zapísaná do registra podnikateľov vedeného Štátnym súdnym registrom s číslom KRS: 0000621848, ktorej registračné spisy sú zapísané Obvodným súdom pre Krakov - Stred v Krakove, 11 . hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.mini-melts.cz (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu")
1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Zákaznícky účet
2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
2.2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
2.5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky
3.4. Miestom dodania tovaru je adresa na území Slovenskej republiky uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
3.6. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ZÁVÄZNE OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

3.7. Zákazník môže svoju objednávku zrušiť len do okamihu začatia expedície objednaného tovaru. V takom prípade má spoločnosť Mini Melts s.r.o. nárok na náhradu všetkých nákladov, vrátane škody, ktoré ju v súvislosti s takým zrušením Objednávky vznikli.
3.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.
3.10. Predávajúci má právo na náhradu škody vo výške zodpovedajúcej poštovnému za cestu tam a späť a balnému.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1.Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. Dobierkou v hotovosti alebo kartou pri prevzatí tovaru
4.1.2. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. SK37 2490 0005 0000 4600 2610 5467 (EUR), vedený u spoločnosti Alior BANK (ďalej len "účet predávajúceho");
4.1.3. bezhotovostne prostredníctvom platobného systemu PAYPAL;

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije
4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, 4.7. vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
4.8. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mini-melts.cz
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@mini-melts.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu který naleznete zde.
9.2. Kupující odesláním objednávky a vyjádřením osobitého souhlasu potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a aktuální a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a přenos, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, zejména právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingové komunikace, je-li takový souhlas udělen. Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu s právními předpisy, může požádat prodávajícího o vysvětlení, podat námitku nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav, a dále může požadovat zejména blokování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
9.4. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici zde.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIESS

10.1. cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

10.2. Blokace nebo omezení využití souborů cookie může znemožnit správné použití některých aplikací dostupných na stránkách Obchodu

11. DORUČOVANIE
11.1. Tovar zasiela predávajúci len na území Slovenskej republiky.
11.2. Zákazník je pri Objednávke tovaru povinný záväzne zvoliť ním vybraný spôsob doručenia (hneď) tovaru a riadne a úplne uviesť svoju adresu pre doručenie
11.3. Doručovaním je realizované prostredníctvom kuriérskej Spoločnosti. Produkty Mini Melts ŠÚ balené v špeciálnych termoboxoch (termo krabičky), ktore
ŠÚ vybavené plátky suchého ľadu. Suchý ľad je idealnym prírodným chladičom.
11.4. Spoločnosť Mini Melts sp z o.o. odosiela objednávky od pondelka do utorka. Doručovaním prostredníctvom spoločnosťou GLS je od stredy do piatku.
11.5. Ak nie je dohodnuté inak, bude tovar odoslaný na dodaciu adresu uvedenú zákazníkom. V objednávke môže zákazník uviesť inú doručovaciu adresu (napr. Sused, miesto výkonu práce). Zákazník musí zabezpečiť, aby dodaný výrobky boli vyňaté z krabice najneskôr večer v deň dodania a umiestnené do mrazničky pre ďalšie chladenie.
Po tomto okamihu (do chvíle doručenia produktu) Mini Melts s.r.o. nepreberá žiadnu záruku za riadne chladenie prepravovaného tovaru. Zákazník musí okamžite po prijatí zásielky skontrolovať stav zmrazenie dodávaného tovaru. Ak dodaná zmrzlina už nie je zmrznutá, ale už je tekutá, bezodkladne kontaktujte spoločnosť Mini Melts s.r.o. .. V takom prípade už tovar nie je vhodné na konzumáciu. V prípade zmrzliny Mini Melts musí byť zachovávaný chladiaci reťazec, nemôže sa sa znovu zmrazovať.

 

12. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE MANIPULÁCIU SO SUCHÝM ĽADOM


Suchý ľad je nehorľavý, netoxický, bez zápachu a bez chuti, je schválený pre chladenie potravín. Vo vysokých koncentráciách, najmä v malých a stiesnených priestoroch, môže spôsobiť závraty, únavu a stratu vedomia. Priamy kontakt s pevným oxidom uhličitým (CO2) (suchý ľad) môže spôsobiť popáleniny. Suchý ľad by mal byť skladovaný len v uzavretých potravinových obaloch (alebo nádobách) a v originálnom obale, v ktorom bol dodaný.
• Nedotýkajte sa suchého ľadu holými rukami. Hrozí nebezpečenstvo omrzlín.
• Suchý ľad nemá nič spoločné s ľadom. Nie je určený na ľudskú spotrebu. Nesmie sa jesť ani používať na chladenie nápojov. Hryzenie alebo prehĺtanie suchého ľadu môže viesť k trvalej invalidite alebo smrti!
• Všetky chyby alebo poškodenia obalu, v ktorom bol suchý ľad dodaný, nahláste dodávateľovi.
• Pri vykonávaní činností, ako je odstraňovanie suchého ľadu alebo ukladanie suchého ľadu do inej nádoby, používajte teplé rukavice alebo plastové lyžice.
• Ak stúpne hladina CO2, opustite miestnosť a vyvetrajte ju.
• Chráňte ho pred otvoreným ohňom / zdrojmi tepla.

12.1. PRVÁ POMOC

Pri manipulácii so suchým ľadom buďte opatrní. V prípade:
• Kontaktu s pokožkou: Omrzliny na pokožke opláchnite vlažnou vodou po dobu asi 15 minút, potom ich prikryte sterilným obväzom a vyhľadajte lekára. Ak je odev prilepený na koži, nesnažte sa ho odstrániť.
• Kontakt s očami: Bolestivé a ťažko sa hojace omrzliny môžu spôsobiť trvalé poškodenie očí. Po kontakte so suchým ľadom ihneď opláchnite vlažnou vodou a vyplachujte ďalších 15 minút. Potom prikryte sterilným obväzom. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
• Vdýchnutie: Ľudia, ktorí rýchlo dýchajú, majú bolesti hlavy, nie sú schopní sa pohybovať, alebo sú v bezvedomí, je nutné premiestniť na čerstvý vzduch a zachovať pokoj. V prípade apnoe zavolajte lekára a poskytnite umelé dýchanie.
• Dusenie: V prípade dusenia okamžite vyhľadajte lekára.
• Požitie: neprehĺtajte! Prehĺtanie suchého ľadu môže viesť k ťažkým vnútorným zraneniam. Lekárska pomoc by mala byť poskytnutá okamžite.

12.2. SPRÁVNA LIKVIDÁCIA

12.2.1. Suchý ľad prechovávajte len v otvorených, tj. Dobre vetraných priestoroch. (Suchý ľad sa odparuje automaticky, na jeho odstránenie nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky).
12.2.2. Prijatím týchto podmienok potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli obsahu bezpečnostných pokynov na našich webových stránkach. Spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek fyzické poškodenie spôsobené sebe alebo ostatným použitím suchého ľadu.

13. PŘENOS RIZIKÁ


Ak je zákazníkom spotrebiteľ v zmysle Občianskeho zákoníka, nebezpečenstvo straty alebo poškodenia tovaru sa na spotrebiteľa vzťahuje terpve okamihom odovzdania tovaru jemu alebo tretej osobe inej ako je ním určený dopravcu., Podľa 22/2004 Z. Ak je zákazníkom podnikateľ, prechádza riziko straty alebo poškodenia tovaru na zákazníka v okamihu, keď spoločnosť Mini Melts sp z o.o. odovzdá tovar kuriérskej spoločnosti.

14. ZODPOVEDNOSŤ


14.1. Spoločnosť Mini Melts sp. z o.o. nesie zmluvnú a mimozmluvnú zodpovednosť za zámernú a hrubú nedbalosť.
14.2. Zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za výrobok zostáva nedotknutá.
14.3. Mini Melts sp. z o.o. nenesie zodpovednosť za nesprávnu manipuláciu so suchým ľadom.
14.3.1 Zákazník berie na vedomie, že si prečítal vyššie uvedené pravidlá (bod 12) pre manipuláciu so suchým ľadom a je si vedomý, že manipulácia so suchým ľadom je prirodzeným rizikom, ktoré zákazník prijíma.
14.3.2. Zákazník sa zaväzuje byť pri zaobchádzaní so suchým ľadom opatrný a pokiaľ možno vo svojom vlastnom záujme vylúčil akékoľvek riziko.
14.3.3. Zákazník si je vedomý toho, že nebezpečenstvo môže nastať aj v prípade, že iní ľudia nebudú dodržiavať pravidlá pre manipuláciu so suchým ľadom a prijmú riziká, ktoré môžu viesť k zraneniu osôb alebo škodám na majetku, za ktoré nenesieme zodpovednosť.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
15.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování:

 

Mini Melts s.r.o., 

ul. Svatopluka Čecha 881,

735 06 Karviná - Nové Město

 

adresa elektronické pošty: info@mini-melts.cz

 


15.5. Naše společnost si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky aktualizovat.

 

hore
Obchod je v režime zobrazenia
Zobraziť plnú verziu webu
Sklep internetowy Shoper Premium